Zoek op term

Organisatie

Organisatie
De organisatie van de viering van het jubileumjaar 2014 vindt projectmatig plaats onder aanvoering van de Stichting Weert 600 jaar Stad (Stichting W600). U kunt het organogram onderaan deze pagina downloaden.

Stichting W600
Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor het project. Het bestuur heeft een toezichthoudende en adviserende rol. Het bestuur bestaat uit:
- Jos Heijmans, burgemeester van Weert, voorzitter stichting W600
- Frans Maes, secretaris stichting W600
- Gerard Berns penningmeester stichting W600
- Mathilde Dominikowski, bestuurslid stichting W600
- Johan Creemers lid, bestuurslid stichting W600

Projectteam
Het projectteam is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie en houdt zich dagelijks bezig met de viering van het jubileumjaar. Dit team onderhoudt contacten met de organisatoren, vrijwilligers, leveranciers en andere betrokkenen. Het projectteam bestaat uit:
- Huub Keijzers, Projectmanager
- Sonja Blok, Centrummanagement Weert
- Arjanne Van Voorst, Communicatiemedewerker W600
- Joyce Schotanus, Evenementenmedewerker W600

Werkorganisatie
Het projectteam wordt aangevuld met externe deskundigheid op allerlei gebieden:
- Gemeente Weert: Ton Lemmen
- Sponsoring: Fer Kurvers (Blue Thought Advisory)
- Communicatie: Liset Spreuwenberg (gemeente Weert), Bart Maes (Art=), Hans Corstjens (Beeldvang) en Herman Litjens (Herman Litjens Vormgeving)
- Themacoördinatoren: Bert Adriaens, Herman Wessels, Anita van den Boogaard en Léon Stultiens

Comité van Aanbeveling
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit personen met een breed netwerk en richt zich op het aangaan en onderhouden van de relaties met betrokken organisaties, het bedrijfsleven en fondsenwerving voor het jubileumjaar 2014.

Het Comité bestaat uit de volgende personen:
Beschermers: Familie Kupers, Familie Maas, Familie Mertens, Familie Meulen en Familie Spitters.
Ambassadeurs: Jan Compagner, Hans Franken, Alouis Heijmans, Annelies Hoek, Hubert Klomps, Jan Marrees, Joss Mennen, Rewalt Tobben, René Verheggen en Thamara Winters.
Vlaggendragers: Maaike Caelers, Jan Dibbets, Rob Ehrens, Sjeng Schalken, Kelly Weeker en Rogier van Wegberg.
Leden: Wil de Barse, Peter Bongers, Rolf Breukers, John Cardinaal, Harry Coolen, Jan van Dam, Jan Egelmeers, Hans Houtman, Jan Poodt, Tjeu Kneepkens, Edwin Kortooms, Gilion van Lierop, Harrie Litjens, Bart Maes, Gé Moonen, Richard Munten, Alf Poell, Henk Princen, Monique Princen - Stultiens, Hans Schroots, Erwin Simons, Rob Slag, Guido Timmermans, Mick Waulthers, Godain Weerts en Ernst Ziengs.

ANBI-status
De stichting Weert 600 jaar Stad beschikt over de ANBI status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Deze status maakt Weert 600 jaar Stad aantrekkelijker voor donateurs; giften zijn namelijk aftrekbaar voor de belasting.

De volgende gegevens over de stichting, moeten op deze website worden gepubliceerd (ANBI regelgeving):

 • de naam van de instelling:
  o   De stichting Weert 600 jaar Stad (statutaire naam).
   
 • Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
  o   Stichting W600
   
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) / fiscaal nummer:
  o   852512919
   
 • het post- of bezoekadres van de instelling:
  o   Bezoekadres: Wilheminasingel 12a, 6001 GT WEERT.
  o   Postadres: Postbus 125, 6000 AC WEERT.
  o   Mailadres: contact@weert600jaarstad.nl.
  o   Telefoon: 0495-534681
   
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI:

  De stichting heeft als statutair doel:

1.       Het vieren en bevorderen van het vieren van het feit dat de stad
          Weert in het jaar 2014 zeshonderd (600) jaar geleden
          marktrechten heeft verkregen en daardoor een stad is.

2.       Het promoten van Weert op lokaal, regionaal,
          nationaal en internationaal niveau.

3.       Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
          vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe
          bevorderlijk zijn.

 • de hoofdlijnen van het beleidsplan

  De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een samenhangend jubileumprogramma tot stand te laten komen dat een lange termijn bijdrage levert aan:

·Het behoud en de verbreding van de huidige kwaliteiten van Weert.

·Het versterken van de fysieke en sociale infrastructuur.

·De toename van het aantal bezoekers, hun verblijfstijd en
  bestedingen.
     

De middelen van de stichting W600 worden gegenereerd uit:

1.       Subsidies.
2.       Sponsorbijdragen.
3.       Schenkingen, erfstellingen en legaten.

 • de functie van de bestuurders; Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
   
 • de namen van de bestuurders
   
 • de samenstelling van het bestuur W600 is als volgt:

o   Voorzitter:                         Heijmans, A.A.M.M.
o   Secretaris:                        Maes, F.J.M.
o   Penningmeester:            Berns, G.A.M.
o   Lid:                                    Creemers J.L.G.
o   Lid:                                    Dominikowski, M.A.B.    

 • het beloningsbeleid
  Deelname aan het bestuur is op basis van vrijwilligheid en wordt ingevuld zonder enige vergoeding aan de bestuurders.
   
 • Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel.
  Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders. 

  De stichting W600 heeft geen personeel in dienst.
   

 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
  Verwezen wordt naar het jaarverslag 2013 (publicatie op de site in juli 2014)
   
 • een financiële verantwoording
  Verwezen wordt naar het financieel jaarrapport 2013 (publicatie op de site in juli 2013)